• Flag for SV
 • Flag for EN
 • Flag for FI
 • Flag for Google Translate

Marknadsförings- och sponsringspolicy

Definition

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Den sponsrade ger vissa förmåner till sponsorn och får som motprestation kontanta medel, varor eller tjänster.

Syfte

Sponsringsinsatser ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och följa de intentioner som avses i bolagets stadgar. All sponsring skall stärka bilden av Kalixbo.

Riktlinjer

Sponsring ska bedömas utifrån i vilken grad verksamheten

 • stöder en positiv utveckling i de bostadsområden där Kalixbo har en stor andel fastigheter
 • når många människor
 • stöder elitidrottares roll som förebilder för unga
 • ger både flickor och pojkar möjlighet att bedriva verksamhet på lika villkor
 • stimulerar ungdomar att delta i aktiviteter som stärker folkhälsan
 • ger företaget goodwill och marknadsför Kalixbo som en stark aktör på bostadsmarknaden i Kalix
 • har genomslagskraft på nationell nivå

Sponsring kan ske genom regelrätta avtal eller genom att stöd ges till enskilda arrangemang eller aktiviteter som stödjer principerna ovan.
All sponsringsverksamheten som Kalixbo deltar i ska präglas av öppenhet och tåla granskning från mediernas och allmänhetens sida.

Avgränsningar

Kalixbos varumärke ska exponeras tydligt i sammanhang som på alla sätt upplevs som positiva hos företagets målgrupper. Kalixbo skall inte sponsra sådant som kan förväxlas med välgörenhet, personalvård, stöd åt enskilda eller göras av personliga skäl.

Kalixbo ska inte sponsra

 • verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ
 • företag/föreningar/organisationer som finns registrerade hos Kronofogden.
 • politiska partier eller religiösa organisationer
 • företag/föreningar/organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö
 • privatpersoner

Kalixbo förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

Under vissa tidsperioder kan prioriteringar variera och det är inte heller möjligt att sträva efter att till hundra procent täcka all sponsring som söks.

Rutiner för ansökan och hantering av ansökningar

Ansökan skall ske på framtagen blankett, (se länk nedan). Ansökningar behandlas i styrelsen två gånger per år. Ansökningar som ska behandlas ska ha kommit in senast den 31 mars alternativt senast den 30 september. 

Vi tar endast emot skriftliga ansökningar om sponsring på nedanstående adress:

Stiftelsen Kalixbo
Lejonsgatan 7
952 34 KALIX
Märk kuvertet ”Sponsoransökan”

Alternativt via e-post till nedanstående e-postadress:

info@kalixbo.se
Ange i ämnesraden ”Sponsoransökan”

I ansökan ska följande information inkluderas:

 • Organisation som ansöker om sponsring
 • Antal medlemmar
 • Verksamhet, projekt eller evenemang (aktivitet, storlek, målgrupper, ålder, tider, etc)
 • Vilket belopp som avses (inkluderat skatter och avgifter)
 • Vilken motprestation som Kalixbo erbjuds samt vilken relation som finns mellan aktiviteten och Kalixbos verksamhet
 • Kontaktuppgifter

Läs igenom policyn innan ni fyller i er ansökan. 
Blankett - Ansökan om sponsring

Inkomna ansökningar behandlas på närmast i tid kommande styrelsemöte.